Седем обучения на Център за приобщаващо образование са включени в Информационния регистър на МОН

Преследвайки своята мисия за изграждане на приобщаваща училищна среда, Цeнтър за приобщаващо образование изготвя и провежда обучения и менторски програми, свързани с повишаването на капацитета на общообразователни и ресурсни учители, възпитатели, директори на учебни заведения, социални работници и екипи, работещи в образователни и социални структури. 
 
Обученията, които организацията предлага обхващат различни теми, свързани с приобщаващото образование. В тях екипът на Център за приобщаващо образование се води от най-добрия международен и български опит и се стреми да предлага винаги най-новото и актуално в областта. 
 
В стремежа си да гарантира качество и устойчивост на предлаганите обучения, Център за приобщаващо образование премина процес по разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството, съответстваща с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2015. С въвеждането на системата ЦПО работи за поддържане на нивото и непрекъснато усъвършенстване на предлаганите услуги
 
С влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование беше създаден Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, който представя програми за обучение, одобрени от Министерството на образованието и науката и които носят кредити на преминалите ги педагогически специалисти. 
 
Център за приобщаващо образование има седем обучения, регистрирани в Информационния регистър на МОН. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 (един) кредит. Курсовете, които ЦПО предлага, са:
 
1. Процес на самооценяване и планиране на приоритети на училището с Инструмент за анализ на училищната среда
2. Партньорството с родителите като елемент на Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда 
3. Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление
4. Базов обучителен семинар по разработване на политика и процедури за закрила на детето в училище
5. „Детското участие е важно“- обучителен семинар за учители, възпитатели и педагогически съветници
6. Глобалното гражданско образование в гражданското, здравното, интеркултурното и екологичното образовани
7. Холистична оценка на ученика. Превенция на обучителни трудности и ранно оценяване на риска от тях.
 
Снимка: Pixabay.com

 

 

Публикувано от:

Център за приобщаващо образование
 
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.