Информация за отпускането на микрокредити по ОПРЧР

ОП „Развитие на човешките ресурси" е първата програма, по която се сключиха споразумения с финансови посредници за предоставяне на микрокредити на стартиращи фирми и социални предприятия.
 

Основни параметри на финансовия инструмент:

 • Размер на кредитите – от 5000 лв. до 48 895 лв.
 • Срок на кредита до 10 години
 • Възможност за гратисен период по главницата до 2 години 

Какво финансираме:

 • Придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието /самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност
 • Работен капитал за развитие или разширяване на дейността
 • Специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Кого финансираме:

 • Стартиращи предприятия
 • Стартиращи предприятия на лица от уязвими групи (безработни повече от 6 м., лица с увреждания и младежи до 29г.)
 • Социални предприятия (стартиращи и съществуващи)

Защо микрокредит от ОПРЧР:

 • Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели – 2,9 – 7,2 %
 • Занижени условия за покритие с обезпечение
 • Дългосрочност до 10 години
 • Осигурява достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп до такива средства

Повече информация на страницата на ОПРЧР.

 

 

Източник: ОПРЧР, 14 декември 2017

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.