Из българското законодателство през изминалите седмици (16 октомври – 27 октомври  2017 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалите седмици. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалите седмици 16 октомври – 27 октомври 2017 г.: 

 

 

I.  В Държавен вестник, бр. 85 от 24.10.2017 г.  бяха обнародвани следните актове:

 

  • Закон за държавните помощи

Новият Закон за държавните помощи цели усъвършенстване и и прецизиране на процедурите и практиките в националното законодателство по държавните помощи във връзка с модернизираните от Европейската комисия правила по държавните помощи в периода 2012 – 2014 г., развитието в практиката на ЕК и тълкуванията на Съда на ЕК в областта на държавните помощи. В Допълнителните разпоредби на закона намират място и легални дефиниции на множество понятия, използвани в закона, сред които и:
 

„Държавна помощ" е всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите – членки на Европейския съюз.;
 

„Икономическа дейност" е всяка дейност по предлагане на стоки и услуги на пазара, както и всяка дейност, резултатите от която са предназначени за размяна на пазара, независимо дали от това се формира и разпределя печалба или друг доход. За икономическа дейност се смята и предоставянето за ползване на материално и нематериално имущество и права.;
 

„Минимална помощ" е помощта „de minimis", която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е определена в действащите регламенти за минимална помощ, приети от Европейската комисия по прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
 

Българският център за нестопанско право участва в обществената консултация на законопроекта, доколкото режимът на държавните помощи е от съществено значение за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с третирането на извършваните от тях нестопански дейности като „икономическа дейност“ и в този смисъл спазването на праговете за максимално допустимо финансиране „de minimis”. Становището по въпроса можете да видите ТУК.
 

Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона в срок до 1 година от влизането в сила на закона.

Пълния текст на закона.

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Измененията в Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове съобразяват нормативните изисквания с необходимите промени във връзка с практическото приложение на закона. Измененията включват удължаване на някои срокове за предоставяне на доказателства от бенефициентите; възможност за гъвкавост на сроковете за предоставяне на определени доказателства с оглед на особеностите на конкретната процедура; прецизиране на текстовете, свързани с процедурите по финансови корекции; изрично посочване (в чл. 1, ал. 2), че за финансиране от европейските структурни и инвестиционни фондове се счита и националното съфинансиране по програмите, като в Допълнителни разпоредби на закона е включена и легална дефиниция на понятието „национално  съфинансиране" („съфинансиране, осигурено чрез трансфер от централния бюджет съгласно чл. 60, т. 2 от Закона за публичните финанси“).
Повече информация

 

  • Наредба № 8121з-1225 от 27 септември 2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол

С наредбата се определят минималните изисквания към мерките за противодействие на тероризма, разработвани и прилагани в обектите посочени в чл. 2 от Наредбата, както и редът за упражняване на контрол за разработването и прилагането на мерките в тези обекти.

Сред обектите, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма са:

1. сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуствата като музеи, библиотеки, читалища, оперни, театрални и други зали, танцови зали, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др.;

2.  сгради и съоръжения за спорт – всички спортни обекти и съоръжения по Закона за физическото възпитание и спорта, които са предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия;

3.  всички институции в предучилищното, училищното и висшето образование и детски ясли от по-ниска категория.
 

Собствениците и ползвателите на тези и останалите посочени в чл. 2 от Наредбата обекти разработват план за сигурност, който задължително включва:

1. анализ на риска – степента на съществуващия риск (лесно- или трудноуязвими обекти и съоръжения) от извършване на посегателство се определя от функционалното предназначение и капацитета на обекта, неговото местоположение, транспортна достъпност, вид, количество и стойност на съоръжения, имущество, вещества, материали, носители на информация и други, намиращи се в него, наличие на потенциална опасност за хората, намиращи се в обекта и/или в неговия териториален обхват;

2. зони за сигурност в обекта с осигурен контрол на достъпа чрез технически и други средства;

3. мерки и процедури за действие – технически мерки, инсталиране на детектори, уреди за контрол на достъпа, защитни и предпазни средства; организационни мерки, включително процедури за сигнализиране; мерки за контрол и проверка; комуникация; повишаване на осведомеността и обучение; сигурност на информационните системи;

4. ред за оповестяване и информиране, мерки за реагиране и преодоляване на последиците при заплаха от терористичен акт или извършен такъв;

5. наличие или не на физическа охрана, пропускателен режим, изграждане на временни пропускателни пунктове, временно ограничаване на достъпа до обекта чрез подвижен пост и поставяне на масивни заграждения, недопускащи преминаване на превозни средства;

6. въвеждане на регистрационен режим и осигуряване на присъствието на служител на съответния обект при извършването на ремонтни и снабдителни дейности от външни за обекта изпълнители;

7.  описание на елементите за физическа защита на обектите.
 

Наред с това, всеки собственик/ползвател на обект някои от посочените в Наредбата обекти определя служител за връзка по сигурността и информира писмено съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), на чиято територия се намира обектът.
 

Контролът за спазване на изискванията по тази наредба се осъществява чрез извършване на проверки в обектите от органи, определени от министъра на вътрешните работи и от председателя на ДАНС след писмено уведомяване на ръководителя на съответния обект. При констатиране на нарушения контролните органи ще дават разпореждания за преустановяването им и за предотвратяване и отстраняване на негативните последици от тях. За неизпълнение на издадените разпореждания ще бъдат налагани санкции съгласно чл. 47 от Закона за противодействие на тероризма – глоба (за физически лица) от 500 до 2000 лв. или имуществена санкция (за юридически лица) от 3000 до 10 000 лв. За всяка извършена проверка се съставя протокол по образец, които е приложен към Наредбата.

Повече подробности можете да видите на: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=118918 .
 

II. В Държавен вестник, бр. 86 от 27.10.2017 г.  бяха обнародвани следните актове:

 

  • Наредба за приобщаващото образование

С Наредбата се утвърждава държавният образователен стандарт за приобщаващото образование, който включва условията и реда за осигуряване и прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците съобразно техните потребности.

Наредбата можете да видите ТУК

 

  • Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Едно от измененията предвижда отмяна на запрещението да може да иска и самостоятелно поставеното под ограничено запрещение лице (чл. 340, ал. 2 от ГПК).

Повече информация относно останалите изменения

 

III. На заседание на Министерски съвет, проведено на 18.10.2017 г. (сряда), бяха взети следните решения:

 

  • Решение за приемане на план за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма през 2017 г.

Правителството утвърди плана за 2017 г. за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. В него са включени мерките, изпълнявани от ангажираните с проблема министерства, държавни агенции и институции, както и неправителствени организации.
 

Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020) акцентира върху политиките за превенция и по-добро разбиране за процесите на радикализация, отчитайки необходимостта от мултидисциплинарен подход. За осъществяване на целите й се планират и реализират редица мерки за изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, за изграждане на система за мониторинг и координация, за подобряване организацията и дейността на специализираните структури и повишаване на експертния капацитет.

Повече информация
 

IV. На Портала за обществени консултации (www.strategy.bg) бяха публикувани следните актове:

 

  • Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана

Измененията в Закона за омбудсмана са свързани с постигането на т.нар. Парижки стандарти, които се отнасят до стандарта на работа на организациите за защита на правата на човека, както и с отправените конкретни препоръки в резултат на оценката на институцията на омбудсмана от Подкомитета по акредитация към ООН (Доклад от 25-28 октомври 2011 г.). Това ще даде право на институцията на омбудсмана да кандидатства за най-високия статут за правозащитна организация – статут „А”.
 

Конкретните изменения са свързани с:

-   привеждане на Закона за омбудсмана и Правилника в съответствие с чл. 91а от Конституцията, който посочва, че за задължение на омбудсмана да защитава правата и свободите на гражданите, без оглед на това кой ги нарушава. Сега действащата уредба стеснява този обхват и предвижда задължение задължение за защита само по отношение на публичния сектор и доставчиците на обществени услуги;

- включване на изрична разпоредба, според която омбудсманът не само защитава, но и насърчава правата на човека и основните свободи;

- въвеждане на гаранции за прозрачност, плурализъм недискриминация при номинирането и избора националния омбудсман и заместник-омбудсман, както и при подбора и назначаването на служителите в институцията – сред измененията в тази посока е възможността неправителствените организации да отправят предложение за избор на омбудсман;

-  гарантиране на независимостта на Национален превантивен механизъм чрез обособяване на неговия бюджет като отделно перо в бюджета на Омбудсмана. Правомощията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм се отнасят за местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля, с цел защитата на такива лица от изтезание и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Предложените изменения в закон включват и задължително уведомяване на омбудсмана при разработването на проекти на нормативни актове, които засягат правомощията му като Национален превантивен механизъм.

Подробна информация можете да намерите на Портала за обществени консултации , а коментари и  мнения можете да изпращате до 19.11.2017 г. включително.
 

V.  В 44-ото Народно събрание бяха внесени следните законопроекти:

 

  • Законопроект за изменение на Закона за народните читалища

С промените в Закона за народните читалища се предлага облекчаване на процедурата за вписването им в публичния регистър, поддържан от Министерството на културата.

Предлага се заявлението да може да се изпраща и по електронен път, а министърът да се произнася в 14-дневен срок от датата на подаването му. Цялата процедура ще бъде описана в наредба на министъра на културата, като изискванията към читалищата и читалищните сдружения ще бъдат максимално облекчени с оглед възможностите за служебно събиране на информация от публичните регистри.

Развитието на законопроекта в Народното събрание можете да следите ТУК.

 

 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско правоИзточник: НПО Портал, 31 октомври 2017

Над 800 ученици от цялата страна програмират своя успех

Инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха" вдъхнови интереса към програмирането на над 800 ученици от 14 населени места в страната. Инициативата се проведе по време на Европейската седмица на програмирането, от 7 до 22 октомври и обхвана ученици на възраст от 12 до 19 години.

 

Служители в развойния център на SAP в София и представители на младежкото звено на Фондация „4.0" влязоха в класната стая, за да покажат на учениците колко забавно и интересно може да бъде програмирането и да представят кои са кариерните възможности, свързани с него.

 

Срещите с учениците се проведоха в 15 училища във: Видин, Вършец, Попово, Смядово, Вълчи дол, Троян, Свищов, Сопот, Казанлък, Костенец, Драгиново, Кърджали, Смолян и Кюстендил.

 

Инициативата даде възможност на учениците да научат повече за работата на софтуерния разработчик, както и за професиите, свързани с програмиране, лично от служител на SAP. По този начин младите хора разшириха представата си за професионална реализация и бяха подпомогнати в избора им на кариера.

 

За пръв път разбрах какво е код и какво е неговото предназначение. Не можеш да бъдеш добър програмист, ако не се развиваш и ако не бъдеш в час с новите технологии.“, споделя наученото по време на срещата Мартин – дванадесетокласник в СУ „Св. св. Кирил и Методий", Смядово.

 

Инициативата мотивира учениците да програмират чрез игра. В резултат младежите не само направиха първите си стъпки в света на програмирането по интересен и забавен начин, но и повярваха в собствените си възможности да програмират.

 

Беше интересно, забавно и предизвикателството да програмирам се оказа не толкова далечно за мен.", категоричен е десетокласникът Любомир от СУ „Димитър Благоев", Свищов.

 

Благодарение на инициативата 15-те учители, домакинстващи срещите по места, бяха подкрепени в търсенето на иновативни методи за преподаване на дисциплините информатика и ИТ. Повишеният интерес и мотивация към изучването на предметите информатика и ИТ, учителите отчитат като изключително полезни за образователния процес.

 

Учениците са отблъснати от сложни учебници, сериозно количество понятия и формули. В резултат – спират да учат. Толкова много се зарадвах и въодушевих от това, че моите ученици днес се справиха. На доста от тях не съм им чувала гласовете - изключително стеснителни и притеснителни момчета. Мислех си, че нямат възможности за учене. Но от вчера гледам по друг начин на тях и съм радостна. А днес видях и техният променен поглед!“, споделя Радка Костадинова, преподавател по информатика в СУ „Иван Вазов“, Вършец.

 

Инициативата допринесе и за популяризиране на програмирането като кариерен избор в местните общности.

Учениците, които се включиха в инициативата „Запознайте се и програмирайте успеха“ са на възраст от 12 до 19 години, от малки населени места и с ограничен достъп до качествен информационен ресурс. 

 

Инициативата отговаря на предизвикателствата пред младите хора: разбиране на дисциплините, свързани с информатика и ИТ; практическо онагледяване на преподавания материал по информатика и ИТ; мотивация за изучаване на информатика и ИТ; очаквания на пазара на труда, свързани с дигиталните компетенции.

Всички участници са от училища, подкрепяни през годините по програма „Знания за успех“, реализирана от ФРГИ с подкрепата на SAP. Инициативата надгражда постигнатите резултати в рамките на програмата в областта на STEM обучението и предоставянето на възможности за кариерно ориентиране.

 

„Запознайте се и програмирайте успеха“ се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ заедно с Фондация „4.0“ в партньорство и с подкрепата на българския развоен център на SAP.


 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Все повече ученици ползват онлайн обучението като извънкласна форма на подготовка

Все повече ученици ползват онлайн обучението като извънкласна форма на подготовка. Това съобщиха  български представители на най-мащабния безплатен интернет портал за образование в света Кан Академия.

Кан Академия е американска организация и уебсайт, в който на разположение на учениците са  над 8 хиляди  видеоурока  и 100 хиляди интерактивни упражнения. Интернет-страницата се посещава от близо 60 милиона потребители от цял свят и има своя българска версия. Българската интернет версия на Кан академия е създадена преди шест години и за нея работят 800 доброволци, най-вече преводачи. Тя съдържа най много материали по математика, програмиране и биология, но не само.Хуманитарни науки, икономика, предприемачествоИстория на изкуството.Обясниха Розалина Лъскова и Иван Господинов от сдружение „Образование без граници", което поддържа българската версия на канакадемия. Тя се ползва не само от ученици, нио и от учители и родители. Каква е тайната на успеха.Дете, родител и учител виждат едни и същи данни, могат заедно да ги коментират.

Българската Кан академия се подпомага и финансово от неправителствени организации и от програма „Европа" на столичната община. Прилага се пилотно в две столични училища, а целта е да стане ясно как учителите възприемат модерния начин за обучение.
 
Снимка: Pixabay

 


Автор: Андрей Борисов

Източник: БНР, 28 октомври 2017

Спортните таланти на „Еврофутбол“ и ФРГИ с национални рекорди и престижни места

Седем от Спортните таланти на „Еврофутбол“ и ФРГИ направиха истински фурор в състезанията, в които участваха през изминалите три дни (27, 28 и 29 октомври 2017 г.).

 

Плувците Иван Алмаджиев, Петър Божилов и Тодор Тодоров участваха в VI Международен турнир по плуване "Руси Русев" в Стара Загора. Участие взеха състезатели от 34 отбора от България, Гърция, Турция и Сърбия. Иван, който се състезава във възрастова група В (на родените през 2000 - 2002 г.), постави нов национален рекорд и стана първи на 50 м свободен стил с време 23,32 сек. Той извоюва още две първи места – на 100 м бътерфлай с 56,46 сек. и на 50 м бътерфлай с 24,92 сек.

 

Петър си тръгна с три златни медала във възрастова група юноши старша на дисциплината кроул - на 100 м, на 200 и на 400 метра. Той стана победител на турнира в категория В и получи специален плакет и много награди от организаторите.

 

Тодор Тодоров също се представи повече от добре – той завърши с две втори места (на 400 м и на 200 м свободен стил), с две трети (щафета 4х50 м свободен стил и 50 м бътерфлай) и с едно четвърто място (на 100 м свободен стил).

 

Лекоатлетите и Спортни таланти на „Еврофутбол“ и ФРГИ Диляна Минкина и Александър Сръндев се представиха отлично на провелия се в почивните дни Национален шампионат по крос кънтри в Пирдоп. Диляна стана първа при девойките под 23 г. на 6-километровата дистанция с време 28,10 мин., като се класира за Балканското първенство на 18.11.2017 г. в Турция. Алекс пък взе третото място при мъжете до 23 г., преодолявайки 8-километровото трасе за 27,45 мин.

 

На 28 и 29 октомври 2017 г. се проведе 10-и Шахматен фестивал по ускорен шах в гр. Солун с над 170 участници. FM Габриела Антова, Спортен талант на „Еврофутбол“ и ФРГИ, стана първа при жените със 7 от 10 възможни точки, а в блиц-надпреварата зае третото място.

 

По същото време друг Спортен талант на „Еврофутбол“ и ФРГИ – Мария Делчева – взе участие в международен турнир (до 19 г.) по бадминтон в гр. Еспо, Финландия, където стана първа.

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

В „Месеца на бежанеца”, Асоциация за развитие на София представя три образователни клипа на тема език на омразата към бежанци и мигранти в интернет. Видеата обясняват как да разпознаваме  езика на омразата в интернет, как да докладваме прояви на враждебна реч и как да противодействаме с позитивни наративи.

 

Трите видеа са разработени в рамките на проект „Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ - ГД „Правосъдие" на Европейския съюз, който обединява партньори от България, Великобритания, Гърция, Италия, Румъния, Хърватия, Чехия, в който Асоциация за развитие на София е водещ партньор. 
 

Ще се радваме да разпространявате и ползвате клиповете. Можете да ги видите на следните линкове :

 

– с озвучаване на английски език:

https://www.youtube.com/watch?v=on-_y1yOnn4

https://www.youtube.com/watch?v=zwb7lQvuYXQ

https://www.youtube.com/watch?v=ufFAsmt82mg

 

– със субтитри на български език:

https://www.youtube.com/watch?v=rLrV2y-qvIw

https://www.youtube.com/watch?v=MsDkQM582O4

https://www.youtube.com/watch?v=YqjLO8diixg

 

Основната ни цел заедно с партньорите ни е да подкрепим коалиция от хора, институции и организации от цяла Европа, които да се противопоставят на онлайн езика на омразата, но не с омраза и насилие, а с позитивност и създаване на среда на толерантност и приемане.  Искаме да допринесем за създаване на общност от хора, които да защитават правата на всеки човек да бъде приеман в обществото независимо от своята раса, етнос, пол, сексуалност, религия, националност. Повече за възможностите за противодействие на речта на омразата, можете да прочете на многоезичната платформа, която създадохме www.positivemessengers.net

 

 

 

 

 

Публикувано от:

 

Какъв да стана?

Деца и младежи могат да потърсят отговор на този въпрос в петото издание на инициативата „Гордея се с труда на моите родители”

 

„Какъв или каква искаш да станеш като пораснеш?“ питаме децата си от най-ранна възраст. В подаръците за първите рождени дни почти винаги има нов комплект на Чичо доктор, пожарна или полицейска кола, трактор, музикален инструмент, готварски сервиз. Имаме и народна традиция, с която „гадаем" за бъдещата професия на току-що  прохождащото детето. Защото е важно. Всички го знаем. Но как да помогнем на децата да открият талантите си, как да го направим днес, когато става ясно, че първокласниците ще работят професии, които все още не съществуват? 

 

Неправителствена организация, в която членуват компании, се е заела да помага на родители и деца по този въпрос. Става дума за Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и нейната инициатива „Гордея се с труда на моите родители”, която ще се проведе през ноември за пета поредна година. Протича в две основни форми. Първата е дни на отворени врати за децата на служителите на компаниите, които са пожелали да участват, а втората е „Базар на професиите".  На него в рамките на един ден бизнес, НПО и медии представят по атрактивен начин пред децата какво работят. Може да се пипа, пита, опитва, има инсталации, макети, демонстрации. Има и съпътстващи лекции, водени от професионалисти в различни области.

 

Инициативата възниква като идея на компаниите членки на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН през 2010 г. Обосновават я с това, че много младежи избират просто място, където да учат, вместо професия, която желаят да работят. В училище децата нямат възможност да се запознаят с различни професии, да разберат какви лични качества, знания и умения трябва да притежават, къде и как могат да ги придобиват и развиват.

 

Какво е новото тази година в „Гордея се с труда на моите родители“ и в „Базара на професиите" за НПО портала разказва Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие" в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

„Всяка година обогатяваме и надграждаме проекта. На първо място, привличаме участници от нови типове организации. За първи път децата на служителите си ще приеме неправителствена организация – „Конкордия България“. Има и нови места, включени в проекта – с. Врабево, Казанлък, Плевен, Чепеларе.  Ще бъдат представени и нови професии – в производството на ски и ски оборудване, социални дейности“ – казва тя.

 

Около Базара също има новини. Тази година той за първи път ще се състои в „Музейко“. Децата са поканени в два последователни дни – 24 и 25 ноември. Ще има нови изложители и нови лектори, които ще разкажат не само за модерните и непознатите, но и за близките и необходими за хората хуманитарни професии.  Входът както винаги е свободен. Поканени са всички, които желаят да участват.  Ще бъдат представени професиите ветеринар, писател, актьор, а също програмист, софтуерен инженер, електро инженер. Ще има и много модерни професии, чиито названия все още не означават нищо за родителите.

 

 

В първата част на „Гордея се" (1, 2 , 3 ноември) компаниите отварят врати само за децата на своите служителите или на служителите на другите участници в проекта. В Детския базар на професиите, обаче, входът е свободен за всички заинтересовани. „На работещите, чиито работодатели не са се включили в тазгодишното издание, а проявяват интерес, препоръчвам да следят изданието на проекта през следващата година и отрано да започнат с представянето му пред своите колеги“ – пояснява Марина.

 

Компаниите, заявили участие тази година, са 23. Те представят индустрии като минно дело, електропроизводство, газоразпространение, лека промишленост, търговия, медии, ИТ, телекомуникации, банково дело, фармация, социални дейности, логистика, креативна индустрия. „Отново ще ни има в много български градове“ – Благоевград, Бургас, Варна, Врабево, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Казанлък, Панагюрище, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Русе, София и Чепеларе.

 

 

Най-важният съвет, който хората от бизнеса дават при срещите си с децата, е да намерят какво ги радва и им носи удоволствие, и да го превърнат в своя професия. „Всички наши участници обичат своите професии и това е заразно. Този ентусиазъм се предава в лекциите им, в заниманията с гостите на Базара и с всеки, който търси вдъхновение в работата си“ – казва Марина.

 

Най-трудно се обясняват интелектуалните професии. Онези, които за децата се изчерпват с разговори по телефона и седене пред монитора. Но и това според Марина не е пречка пред вдъхновените експерти в компаниите. „Веднъж приели проекта присърце, служителите намират забавни и интересни начини за обяснение на сложни професии като специалист виртуални изживявания, специалист информационна сигурност и т.н. Това прави Базара толкова привлекателен. Както за малки, така и за големи“ – допълва тя.

 

Уменията, за които трябва да подготвим децата

 

Днешните първокласници ще имат професии, които все още не съществуват. Кои са обаче уменията, за които трябва да подготвим децата, питам Марина – „Световният икономически форум излезе през 2015 година с мащабно изследване, в което отличи 10 основни ключови умения, между които – емоционална интелигентност, креативност, решаване на сложни проблеми, критично мислене, управление на хора, координиране с другите, взимане на решения, преговори. Лично за мен, децата трябва да бъдат насочвани да търсят, култивират и утвърждават на собствените им таланти. А важните професии ще са в посока STEAM (Science Technology, Engineering, Arts and Math) – наука, технически,инженерни, арт и математически специалности“.

 

За да достигне идеята на инициативата до повече деца и младежи, организаторите са започнали да записват видеа, които представят най-често срещаните професии в даден бранш и ще бъдат разпространявани онлайн. Търсят партньорства и с браншовите организации. „Така ще  разкажем за най-широк брой специалности“ – допълва тя.

 

Питам я от каква възраст трябва да се говори с децата по тези въпроси. И кой трябва да го прави освен семейството – училището, бизнеса, специалисти по кариерно ориентиране? – „Най-подходящата възраст е началното училище. Може би за някои това звучи амбициозно, но осмислянето на предлаганите в училище теми и предмети може лесно да задържи вниманието и да запали интереса на децата, ако те виждат реална полза от тях. А когато говорим за това кой очакваме да запали децата, всички гореизброени имат ангажимент към професионалното ориентиране. Днешните тийнейджъри са в много необикновена ситуация. От една страна няма да им се налага да работят, за да изкарват насъщния си, защото съвсем скоро роботи ще създават голяма част от необходимите ни блага. От друга страна, пред тях стои предизвикателството да осмислят дните си. Свидетели сме на това как се развива медицината, как продължителността на живота ни се увеличава, но още липсват възможности за ангажираност и заетост на толкова много жизнени и способни възрастни хора. Затова креативната индустрия и изживяванията са следващите отворени възможности за творчество и работа“ – казва тя.

 

Все по-актуален става въпросът за наемане на тийнейджъри (над 16 години) на подходяща работа. Какво мисли бизнеса по този въпрос? Според Марина работодателите са отворени да наемат можещи хора, на които им се работи. Особено в областта на ИТ услугите и онлайн медиите, тийнейджърите са напълно конкурентоспособни. Конкретен пример в тази посока е дуалното обучение. Компаниите искат да заплащат изработеното по време на обучението, защото искат да стимулират младежите, да ги „спечелят“ за своята компания и да ги запазят като служители, когато му дойде времето.

 

Гражданските организации в проекта

 

„Като сдружение с нестопанска цел ние самите сме част от неправителствения сектор. От самото начално на този проект работим в партньорство с  фондация „BCause“ – за разработване на методологията на провеждане на проекта, за измерване на неговия ефект върху служителите и репутацията на компаниите. Тази година за първи път неправителствена организация участва и равнопоставено на компаниите – фондация „Конкордия България“. Тя ще представи професиите на социалния работник и психолог. Все нови за нашия проект професии“ – казва Марина.


------------------

Снимки 1,3,4 - моменти от „Гордея се с труда на моите родител" 2016 г.

Снимка 2 - Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие" в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 

 

 

 


Автор: Ралица Николова

Професионално онлайн обучение със сертификат от Международната организация за професионалисти при хранителни нарушения IAEDP, с партньорството на Асоциация УНИКАЛ

IAEDP (International Association of Eating Disorders Professionals) в сътрудничество с първата Българска асоциация за хранителни разстройства – Асоциация УНИКАЛ, като техен официален международен клон за България, представят сертификат с образователно предназначение: Обучение с международна квалификация в сферата на хранителни нарушения от 20 Ноември 2017 г. посредством онлайн обучителната си платформа. Записване до 18 ноември 2017 г.

Онлайн обучителните модули ще са достъпни за обучаващите се от следните или сходни професии: психолози, лекари, диетолози, психиатри, консултанти, медицински сестри, терапевти, социални и младежки работници, учители, педагози, кинезитерапевти, спортни треньори, танцови и фитнес инструктори, с минимум бакалавърска степен или студенти в процес на обучение.

Официален сертификат: „Асоцииран сътрудник в сферата на хранителни нарушени към IAEDP“ – Международна асоциация за професионалисти при хранителни разстройства се получава при успешното завършване на четирите онлайн обучителни модули включващи преведени на български уебинари: базов, медицински, диетичен и психологичен, с тестове след всеки.

Важно е да знаете, че още при записването си за обучението автоматично получавате и членство към IAEDP, като това членство предоставя значителни допълнителни придобивки и възможности за професионално израстване и сътрудничество. Обучените курсисти атоматично стават част и от партньорската мрежа на Асоциация УНИКАЛ, която предоставя възможности за супервизирана практика посредством информиране, насочване и подкрепа на лица с хранителни нарушения и множество допълнителни професионални ползи посочени на сайта на организацията. 

Всичко това е възможно посредством международният клон на Международна асоциация за професионалисти при хранителни разстройства (IAEDP), официално представляван от първата Българска асоциация за хранителни разстройства – Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org, чиито дейности включват обучение, превенция, информиране и консултиране за студенти, специалисти, лица с хранителни нарушения, родители и близки.

Председател на международният клон е д-р Елисавета Павлова, която е координиращ обучител на това международно обучение, първата в България лицензирана като специалист при хранителни нарушения към IAEDP. Тя е психолог-консултант с над 8 год. опит в сферата на проблеми с хранене и тяло, от които 2 год. в Канада, лектор на семинари и уебинари, обучител в сферата на нарушено хранене в Онлайн Академия „Емоции & Хранене“ към Асоциация УНИКАЛ. Освен това д-р Павлова е и първия в България сертифициран консултант IE-PRO в подхода Интуитивно хранене към Американската международна организация Intuitive Eating Professionals. 

Стартирането на Обучението е на 20 ноември 2017 г./ крайният срок за записване: 18 ноември.

За повече информация, посетете сайта на Асоциация УНИКАЛ: www.bia-unikal.org
При въпроси и за записване, изпратете имейл с вашите имена и тел. номер на: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Тел. за повече информация: 0897 621 607


 

 

Публикувано от:

Асоциация УНИКАЛ

Регистрирайте се за Конференция Образование 2017

Фондация „​Заедно​ в час", сдружение Образование България 2030 и Представителството на Европейската комисия, с подкрепата на фондация „Америка за България", Ви канят на:

Конференция Образование 2017

 

Ключови държавни политики и училищни практики

 

Събитието ще се проведе на 10 ноември 2017 г. в Кино Люмиер Лидл, НДК, София.

 

Фокусът на конференцията тази година е поставен върху политиките за привличане и задържане на качествени учители

 

Конференцията е напълно безплатна, но със задължителна регистрация.

 

Официалната регистрацията за събитието вече е отворена.

 

Пълна програма на Конференция Образование 2017 можете да намерите тук.

 

Ако имате въпроси свържете с организаторите на - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или 02/ 988 06 88.

 

 

Източник: Фондация „​Заедно​ в час", 26 октомври 2017

7 инициативи ще бъдат подкрепени по програма „Знания за успех“

Създаване на школа по метеорология и геофизика, сформиране на клуб „Търсачи на астероиди“ и разработване на приложение за предприемачество са само част от дейностите, които ще бъдат подкрепени в рамките на шестото издание на програма „Знания за успех“.

 

Общо 7 училищни настоятелства в 7 населени места на страната ще получат подкрепа да приложат STEM обучението сред повече от 2 000 ученици, с ограничен достъп до качествен информационен ресурс.  Училищните настоятелства са избрани след предварително проведен конкурс. В конкурса бяха получени предложения от 14 училищни настоятелства в страната. Списък с одобрените, вижте на сайта на ФРГИ.

 

Шестото поредно издание на програма „Знания за успех“ отново поставя фокус върху създаването на знания и умения у учениците в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (базирано на европейския фокус върху развитие на STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics). Освен инициативи, насочени към учениците, тази година програмата ще подкрепи и дейности за развитие на преподавателите по STEM дисциплини.

 

Програма „Знания за успех“ се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с подкрепата на SAP. Програмата има за цел да стимулира интереса на учениците към технологиите и науката; да подпомогне развитието на техните учители с цел повишаване качеството на преподаване на различните STEM дисциплини и предоставяне на възможности за практическо приложение на придобитите знания и умения.

 

До момента по програма „Знания за успех“ са подкрепени 44 проекта на училищни настоятелства в 26 града и четири села в страната. Благодарение на това над 18 000 ученици от цялата страна получиха равен достъп до образователен ресурс и повишиха представянето си в училище.


 

 

 

Публикувано от:

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

На специална церемония на Вечер на добродетелите 2017 бяха отличени личности и компании за значителен принос към развитието на фондация „За Нашите Деца“

На специална церемония по време на Вечер на добродетелите, водена от председателя на настоятелството на фондация „За наите Деца" Максим Бехар, шест от най-верните и дългогодишни добродеятели на фондацията бяха наградени със специално-изработена статуетка „Питър Пан“ и грамота за значителен принос към развитието на организацията.

 

В категория „ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ“ бяха наградени:

Столична община - за изграждане на успешно партньорство с НПО и подкрепа на иновативни практики и услуги за деца в ранна възраст.
 

 „Вече няколко години Столична община работи с  фондация „За Нашите Деца“ и проектите, които развиваме са успешни. Децата, които бяха настанени в бившия ДМСГД „Св.София“ вече се радват на живот в семейна среда. Сигурен съм, че успешната ни дейност ще продължи и занапред,“ сподели при получаването на наградата д-р Веселин Минев, председател на комисията по здравеопазване и социална политика на Столичен общински съвет.

 

Община Пловдив - първата община допуснала фондацията да работи с децата и семействата в риск.

„Преди 25 години, когато фондация „За Нашите Деца“ започна, екипът беше една лодка хора. Сега виждам, че са хармония на моретата, може би най-големият кораб в света. Искам да ви уверя, че община Пловдив ще продължи да бъде един прогнозируем, един помагащ партньор, когато става дума за деца и семейства в риск,“ заяви зам. кметът на община Пловдив Георги Титюков.

 

В категория „ИНВЕСТИТОРИ В СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА“ статуетка получиха двама от членовете на първото българско настоятелство на фондацията:

Златка Михова – за принос в развитието на социалните услуги, които предоставяме.

Пламен Димитров - за принос в организационното развитие на самостоятелната българска организация.

 

В категория  „ИНВЕСТИТОРИ ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ СПРЯМО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ“ наградени бяха:

Sofia Event Center - генерален партньор и домакин на четири от осемте издания на Вечер на добродетелите

„Както съм казвал и преди, ние, бизнесът, трябва да помагаме, кой с каквото може. Помагайте повече!,“ каза Калоян Тодоров, изпълнителен директор на Sofia Event Center.

 

The Smarts, които са до нас от далечната 2007 г. и ни оказаха подкрепа в най-големите кампании на фондацията, няколко дарителски и кампании за промяна на нагласите, Вечер на добродетелите.

„Това е една от най-ценните награди за нас. Рекламата много често е черна магия, защото ви кара да си купувате неща, които понякога не ви трябват. Благодаря на фондация „За Нашите Деца“, че ни кара да правим тази магия бяла,“ сподели Радослав Бимбалов, съосновател на The Smarts.

 

Общо 25 са отличените за принос към развитието на организацията в 25-годишната й история. На предстоящите събития на фондацията ще бъдат връчени и  останалите 19 награди.

 

За 25 години от създаването си, фондация „За Нашите Деца“ успя да помогне на над 10 000 деца и семейства.

 

 

 

Публикувано от:

За Нашите Деца

Финансирайте разходи, свързани с доброволците ви: Кандидатствайте до 31.10 за TimeHeroes Микрофонд

Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането на доброволчески мисии в България. Някои от най-страхотните доброволчески инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани, които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. TimeHeroes ги подкрепя, като предоставя малки суми от своя Микрофонд за покриване на основни разходи, свързани с доброволческото участие, като транспорт, храна за доброволците, някои материали и т.н. Всички подкрепенит инициативи до момента вижте тук.


Колко?

Микрофондът предоставя между 50 и 400 лв. на мисия.


Кога?

Срокът за кандидатстване е между първо и последно число на всеки месец. Кандидатурите, подадени през месеца, се разглеждат и получават отговор в първите дни на следващия. 


Условия?

Моля, преди да кандидатствате, прочетете пълните условия на timeheroes.org/bg/fund/#apply.

Средствата за дарението трябва да послужат за конкретно обезпечаване на доброволческото включване в инициативата с нужни ресурси, услуги и разходи. Микрофондът подкрепя инициативи, които са отворени за включване на нови доброволци и активно популяризирани от организатора като такива.


Как да кандидатствам?

Намерете пълните условия и имейл адреса, на който да пратите кандидатурата си, на timeheroes.org/bg/fund.


 

 

Публикувано от:

Фондация ”Герои на времето”

Наближава крайният срок за подаване на кандидатури за стипендии YES

До края на октомври ученици от 9 и 10 клас могат да кандидатстват за обменна програма YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study). Програмата дава възможност на гимназистите да прекарат една учебна година в Съединените щати като младежки посланици на България. В рамките на 10 месечния престой те ще учат в американско училище и ще живеят в приемно семейство усвоявайки чрез опита знания за американската култура и начин на живот и споделяйки българските такива.

 

Кандидатстването и участието в програмата е напълно безплатно, като на учениците се дава стипендия, която покрива разходите за транспорт, настаняване и обучение, както и медицинска застраховка за периода и сума „джобни пари”. Програма YES се финансира от Държавния департамент на САЩ през Бюрото за образование и култура (ECA).

 

Допустими за участие са ученици от 9 и 10 клас, родени между 01 януари 2001 и 15 юли 2003 с добър или по-висок среден успех. Ученици с увреждания могат също да участват, ако са записани в среден курс на образование и са родени между 15 февруари 2000 и 15 юли 2003.

 

Кандидатитстването е онлайн на следния адрес (https://ais.americancouncils.org/yes), а срокът за подаване на апликационните формуляри е 31 октомври (вторник), 17:00 източно щатско време (23:00 българско време). Селектираните полуфиналисти ще бъдат поканени на интервю в началото на декември 2017.

 

Повече информация за програмата можете да намерите тук. Вижте и статията с отговори на често заваданите въпроси по програма YES


Програма YES се реализира и администрира от Американски съвет за международно образование - България. За контакти Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на телефони 0877333013 и 0879930228.
 
 

 

Публикувано от:

Американски съвет за международно образование
loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.