ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ: 

- Европейски съюз

- Развитие на собствен бизнес.

- Гражданска активност на младите хора.

- Продължаване на образованието.

- Екология.

- Професионална реализация.

- Личностното развитие

- Социално включване на млади хора в неравностойно положение в обществото

- Развитие на младежкото доброволчество

- Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

- Организация на свободното време

- Здравословен начин на живот

- Възможности за стажуване, младежки бригади/ младежка мобилност

 

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ: 

- Младежко предприемачество и професионално ориентиране

- Превенция на рисково и девиантно поведение

- Разработване  и управление на проекти

- Околната среда и здраве

 

ОБУЧЕНИЯ 

- Разработване и управление на проекти.

- Изграждане на екипи и умения за работа в екип.

- Първа работа

- Екология и опазване на околната среда.

- Комуникативни умения. Невербални и вербални комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред публика.

- Доброволчество – привличане, мотивиране и развитие на доброволци. Добри практики за младежко доброволчество.

- Механизми за ефективно взаимодействие и диалог на неправителствените организации с държавната и местната власт. Структурен диалог. Добри практики.

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МОБИЛНИ ФОРМИ НА МЛАДЕЖКА И СОЦИАЛНА РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ОТДАЛЕЧЕНИТЕ И ТРУДНОДОСТЪПНИ РАЙОНИ:

В рамките на дейността е предвидено да се провеждат консултации и информационни дни в малките населени места от община Видин и селските райони от област Видин.

 

ДРУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА: 

В дейността се предвиждат чествания с публични събития на 4 броя значими за младежите от област Видин тържествени дни – 5-ти декември – Деня на доброволчеството, 9-ти май – Деня на Европа, 29-ти юни – Ден на река Дунав и 12-ти август – Международния ден на младежта. Освен публичните събития в тази дейност ще бъде реализирано и четвъртото поредно издание на екологичната кампания „Спаси едно дърво“ за 2017-та година /второто издание на кампанията бе част от дейностите на МИКЦ Видин през 2015г./. Кампанията ще се реализира за минимум 3 месеца, през което време ще се събира непотребна хартия и предава за рециклиране, а в края на периода ще се засадят дръвчета.

loader

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.