Сдружение Активно общество, регистрирано на 5 декември 2012 година в гр. Видин, е младежка организация с нестопанска цел, която събира 25 младежи, обединили се с идеята за насърчаване и развитие на гражданската активност и гражданската отговорност сред младежта. Сдружението работи за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Формира активна гражданска позиция и развива дейности и инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права, подобряване качеството на живот, борба срещу асоциалните явления в обществото, социално включване на младите хора в обществото и активното им участие в процесите на вземане на решения в страната. Насърчава младежите към контрол върху и участие в управлението на общините, регионите и страната. Провежда ефективен структурен диалог с държавната администрация в сферата на гражданското участие за съхранение, развитие и инвестиции в гражданския сектор. Териториалният обхват на сдружението е област Видин с тенденция да развие капацитета си и разпространи дейността на територията на цялата страна. „Активно общество“ има клон в село Ново село, общ. Ново село, обл. Видин, който утвърждава развитието на НПО сектора в селските райони. Основни ползватели на трудът на Активно общество, то това са младежите със своите потребности и явления свързани с тях и активното им участие в обществото, в сформирането на политики, чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права, подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото. Друг основен ползвател е гражданското общество, в това число и местната администрация. Активно общество работи усилено за повишаване на информираността и благосъстоянието на обществото. Обществото и гражданските процеси произлизащи от и за него, развитие на гражданска активност и отговорност, провеждане активен и ефективен структурен диалог в сферата на гражданското участие и изграждане устойчиви механизми за диалог с държавната администрация за съхранение, развитие и инвестиции в гражданския сектор са сред акцентите на сдружението.

МИКЦ Активно Общество

Основната цел на настоящия проект е създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за развитие на младите хора от област Видин за качествена професионална реализация, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин. Основните дейности, които МИКЦ ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни публични събития и кампании за свободното време на младежите. Очакваните резултати в края на проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 3500 младежи, да бъдат консултирани около 800 души, да бъдат проведени 10 броя обучения, с включени в тях 200 младежи, предоставени мобилни услуги на 1075 млади хора от малките населени места, отдалечените, труднодостъпни и селски райони и включени 500 младежи в публични събития и кампании за свободното време. Проектът предвижда участие да вземат и младежи в неравностойно положение Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, младежкото предприемачество, управлението, проектната дейност, околната среда и младежката политика. Изграденият център ще бъде устойчив, като надгради добрия опит, който организацията има от предходния МИКЦ и ще се стреми към мултиплициране на резултатите от проекта.

„МИКЦ Активно общество“ № НПМ-052-П1-Зона1/2016, съгласно договор № 25-00-35/16.12.2016 г. с Министерство на младежта и спорта на Република България

 

МИКЦ - Видин, проект "Младежта за Видин, Видин за младежта":

   Основната цел на настоящия проект е да се обособи подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора, чрез надграждане на добрия опит. МИКЦ ще бъде пространство, подкрепящо младите и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация. Проектът е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години от област Видин. Основните дейности, които МИКЦ ще извърши са предлагане на информационни, консултантски и обучителни услуги, както и организиране на различни кампании и инициативи в рамките на Свободната зона. Очакваните резултати в края на проекта са да бъдат предоставени информационни услуги на над 1000 младежи, да бъдат консултирани около 200 души, да бъдат включени в обучения и кампании около 900 младежи. Ще се работи за мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика. Чрез МИКЦ ще се създаде устойчив диалог между местна и държавна власт, институции, организации и младежите за формиране на апарат, активно работещ за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие, участието им в обществения живот. Изграденият център ще бъде устойчив, като надгради добрия опит от предходни МИКЦ и ще се стреми към мултиплициране му.

Обща цел:

   Обособяването на подходяща среда за развитие на младите хора от Област Видин, чрез утвърждаването на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни информационни, консултантски и обучителни услуги в съответствие с потребностите и интересите им, чрез надграждане на добрия опит.

Специфични цели:

1. Създаване на пространство, подкрепящо младите хора и oсигуряващо им условия за личностно изграждане, развитие и реализация.
2. Повишаване информираността сред младите хора от областта за събитията насочени към тях: обучения, курсове, образование, заетост, културни, спортни и творчески събития и развлечения.
3. Мотивиране на младите за повишаване на образованието и търсене на възможностите за реализация в различните професионални сфери, предприемачеството, управлението и младежката политика.
4. Създаване на устойчив диалог между местна и държавна власт, институции, организации и младежите за формиране на апарат, активно работещ за повишаване на мотивацията на младите хора за собственото им развитие, участието им в обществения живот,
5. Нарастване капацитета на организацията и подобряване на качеството на услугите, който тя предлага.

loader

 

 

 

Настоящият сайт е създаден с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта, Национална програма 2011-2015 г., подпрограма 1 - Развитие на "Младежки информационно - консултантски центрове /МИКЦ/", по проект "Младежта за Видин, Видин за младежта", изпълняван от Сдружение "Активно общество" - Видин.